ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 29,900.00

฿ 26,910.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786167308944
ปกหนังสือปกแข็ง
กระดาษกรีนรีด
กว้าง25.50 ซม.
สูง29.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ๒๕๕๘
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

หนังสือชุด “วชิรญาณ” จำนวน ๓๖ เล่ม (ลด 10%)

ผู้เขียน : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฟรีค่าจัดส่ง

หนังสือชุด “วชิรญาณ” จำนวน ๓๖ เล่ม และ แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น และ DVD จำนวน ๓ แผ่น

- มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์หนังสือชุด “วชิรญาณ” สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชาชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕หนังสือชุด “วชิรญาณ” พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๗ – ๒๔๔๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เผยแพร่ในนามหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระบรมราชตระกูลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น เนื้อหาสาระในหนังสือชุด “วชิรญาณ” ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พระราชพิธี ตำราวิชาการด้านต่างๆ การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และสุภาษิต คำสอน ฯลฯ

- หนังสือชุด “วชิรญาณ” ประกอบด้วยหนังสือ ๖ เรื่อง คือ

๑.วชิรญาณสุภาษิต ๑ เล่ม

๒.วชิรญาณวิเศษฉบับปีใหม่ ๑ เล่ม

๓.วชิรญาณฉบับเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑ เล่ม

๔.วชิรญาณสโมสร ๑ เล่ม

๕.วชิรญาณ (ชื่อซ้ำกับชุดใหญ่) ๒๔ เล่ม

๖.วชิรญาณวิเศษ ๙ เล่ม

- ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้พิมพ์เรื่องที่ ๒ วชิรญาณวิเศษ ฉบับปีใหม่ เรื่องที่ ๓ วชิรญาณฉบับเฉลิมพระชนม์พรรษา และเรื่องที่ ๔ วชิรญาณสโมสร ไว้รวมกันเป็นเล่มเดียว เนื่องจากแต่ละเล่มมีจำนวนหน้าไม่มาก รวมหนังสือชุด “วชิรญาณ” ทั้ง ๖ ชุด มี ๓๕ เล่ม

- นอกจากนี้มูลนิธิได้จัดทำ “รวมสารบัญหนังสือชุดวชิรญาณ” เพิ่มเติมอีก ๑ เล่ม โดยรวบรวมสารบัญหนังสือวชิรญาณทั้ง ๓๕ เล่ม จัดทำดรรชนีชื่อเรื่อง และดรรชนีชื่อผู้แต่งรวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า

- หนังสือชุด “วชิรญาณ” ในการพิมพ์ครั้งนี้ จึงมีรวมทั้งสิ้น ๓๖ เล่ม

- แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น และ DVD จำนวน ๓ แผ่น

รูปอื่นๆ