ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ประกาศรายชื่อ STAFF "งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 23"

1c00c82a28-banner-prakas-phl-staff300x300.png

มติชนประกาศรายชื่อทีมงานจ้า

งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2561 นี้

1. ทิฆัมพร โสภณ

2. กรผกา ธีระจารุวรรณ

3. กัญวรรณ คงเพ็ชร

4 คุณภัทร คะชะนา

5 จินต์สินี จินดาน้อม

6 จิวรา ปานจันทร์

7 ฉัตรวิมล ตันศรี

8 ชญานิญ โลหะวิจารณ์

9 ณรงค์กร ดิลกศิลป์

10 ณัฎฐิ์ภัทร์ ศิรพึ่งเงิน

11 ณัฐณิชา วิเชียรเกื้อ

12 ณัฐิดา พุคยาภรณ์

13 ณิชกุล แซ่ลิ้ม

14 ธีรพล บัวกระโทก

15 นวณิก นิลพันธุ์

16 บุญญฤทธิ์ จันทร์อ่อน

17 ปัณฑิตา สาป้อง

18 ไปรยา สุระชัย

19 พิมลวรรณ ศุภเวศยสกุล

20 ลลิตา ตติยะธนสาร

21 วิรากานต์ บุญรอด

22 สุนิตา รุจิเรกานุสรณ์

23 สุภาภรณ์ กาศักดิ์

24 อิสรียา ศรีวิภาสถิตย์