ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1215-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว70แกรม
จำนวนหน้า136 หน้า
น้ำหนัก175.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา0.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, พฤศจิกายน 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012

ผู้เขียน : ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

ใหม่

รวมบทความวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และตัวตน 28 นักวิชาการ

ที่ได้รับยกย่องให้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

ตั้งแต่ค.ศ.1999 ถึง ค.ศ.2012 หรือ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2555 (14 ปี)

รวมบทความวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และตัวตน 28 นักวิชาการ
ที่ได้รับยกย่องให้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
ตั้งแต่ค.ศ.1999 ถึง ค.ศ.2012 หรือ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2555 (14 ปี)


รางวัลโนเบล ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ 1.สาขาฟิสิกส์ 2.สาขาเคมี 3.สาขาการแพทย์ 4.สาขาวรรณกรรม 5.สาขาสันติภาพ 6.เศรษฐศาสตร์

ความสำคัญของรางวัลโนเบล นอกจากจะเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังทำให้ชาวโลกตระหนักถึงคุณูปการขององค์ความรู้ในวิชาการด้านนั้น ว่าสามารถสร้างทฤษฎีที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้

เป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ ที่ได้มีการประกาศและมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์(มอบครั้งแรกปีค.ศ.1969) ซึ่งเป็นการรับประกันถึงคุณค่าของศาสตร์ประเภทนี้

“เศรษฐศาสตร์” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อมนุษย์ เพราะมุ่งศึกษาการจัดการทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจ ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า ระดับปัจจัยขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงประยุกต์กับโครงสร้างทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา สุขภาพ กฎหมาย การเมือง ศาสนา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

นักวิชาการจำนวน 28 คน ที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้ขยายขอบเขตองค์ความรู้ไว้มากมาย ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ หลักสถิติ ระบบการค้า อัตราการขยายทางเศรษฐกิจ หลักจิตวิทยา มิติเวลา พฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับรางวัลนี้ โดยมีเจตนารมณ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อท่านผู้อ่านได้นำไปพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม

ขยายพรมแดนเศรษฐศาสตร์สู่มิติต่างๆ ของชีวิต