ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216810
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษEPO
จำนวนหน้า392 หน้า
น้ำหนัก575.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ดวงใจในทรงจำ

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ บรรณาธิการ

ใหม่

บทบันทึกเรื่องราวความทรงจำ
และความประทับใจต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562แง่มุมต่างๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เรื่อยไปจนถึงประชาชนจิตอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในวันเวลาสถานที่ต่างๆ กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่บันทึกความชื่นใจและความทรงจำของประชาชนไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ย้อนกลับมาดูในวันข้างหน้าด้วยความสุข


ภาคที่ ๑ : ต้นสาย

 • เปิดประวัติศาสตร์แผ่นดิน “บรมราชาภิเษก” -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
 • บรมราชาภิเษก พระราชนิยมในแต่ละรัชกาล -ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
 • สืบค้นร่องรอย เปิดข้อสันนิษฐานใหม่ในประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก -บุหลง ศรีกนก
 • ร่วมชื่นชมพระบารมี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก -วิษณุ เครืองาม

ภาคที่ ๒ : ปลายสุข

 • “พระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา” -สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • “งดงามสมพระเกียรติ” -พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
 • “ถือว่าโชคดีอย่างที่สุด” -พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • “ชีวิตนี้...พอแล้ว” -หม่อมราชวงศ์ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์
 • “เหมือนเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั่วประเทศ” -หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร
 • “เป็นบุญเป็นวาสนาแล้ว” -วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • “บรมราชาภิเษก ฟื้นประเพณีโบราณ” -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
 • “ประณีตศิลป์ ‘พวงมาลัยคล้องคอเรือสุพรรณหงส์’” -ครู-นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • “จารึกในดวงตรา บรมราชาภิเษก” -ธเนศ พลไชยวงศ์ นายช่างศิลป์ระดับ ๗ ผู้ออกแบบตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • “เสียงจากหัวใจที่ศรัทธาและเทิดทูน” -สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ๑ ใน ๑๐ เสียงผู้บรรยายพระราชพิธี
 • และเรื่องราวประทับใจอีกมากมายภายในเล่ม

ในทรงจำ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ