ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789747234619
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า700 หน้า
น้ำหนัก1355.00 กรัม
กว้าง20.20 ซม.
สูง27.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1

ผู้เขียน : ผู้เรียบเรียงคำ กุสุมา รักษมณี ...และคนอื่น ๆ


หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548

คณะผู้จัดทำนามานุกรมชุดนี้ได้รวบรวมรายชื่อวรรณคดีไทยทั้งวรรณคดี

ราชสำนักและวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วเท่านั้นมาจัดทำคำอธิบาย การที่ไมได้รวมเอาผลงานในสมัยรัซกาลที่ 6 มาจนถึงปัจจุบันเข้าไว้ด้วยนั้น เพราะเป็นงานในยุคที่เข้าสู่วรรณกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะผลงานในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นมีแหล่งศึกษาอยู่แล้วที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์