ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218135
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด (เนื้อในพิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก525.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : ธันวาคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

โบราณคดีกรุงธนบุรี

ผู้เขียน : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

ใหม่

ทดลองอ่าน: https://bit.ly/3WrY7g5

จากทะเลตมสู่กรุงธนบุรีบางกอก
ธนบุรี ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที
แต่พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากผืนแผ่นดินทะเลตมธรรมชาติ
สู่การตั้งถิ่นฐานของผู้คนปรับผสานจนก่อกำเนิดวิถีชีวิต ชุมชน สังคม
วัฒนธรรมจนกลายเป็นเมืองธนบุรี กรุงธนบุรี รากฐานของกรุงเทพฯ
หากไม่มีธนบุรี ก็ไม่มีกรุงเทพฯ

สำรวจหลุมขุดค้น ตามหาร่องรอยเมืองโบราณธนบุรี นับตั้งแต่ก่อนขุนคลองลัดบางกอก ก่อน พ.ศ. 2077, การสร้างป้อมฝรั่งเศสที่เมืองธนบุรี, กรุงธนบุรี, และฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ สืบหาพัฒนาการของเมืองที่ไม่เคยร้างผู้คนผ่านหลักฐานโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์

ตามหาฐานรากความเป็นมาของเมืองกรุงเทพฯ และรากฐานสังคมวัฒนธรรมคนกรุงเทพฯ อันมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากเมืองธนบุรีโบราณ และเติมประวัติศาสตร์บทใหม่ของผู้คนในมหานครแห่งนี้ภาพประกอบสวยงาม 4 สี

1 โบราณคดี ในบริบทเมือง

 • “เมือง” ในงานโบราณคดี
 • องค์ประกอบเมือง
 • กระบวนการกลายเป็นเมือง
 • วิวัฒนาการเมือง
 • การตั้งถิ่นฐานของคนในอดีต

2 ข้อสันนิษฐาน “เมืองธนบุรี”

 • ขอบเขต “ธนบุรี”
 • ภูมิศาสตร์ “แม่น้ำเจ้าพระยา”
 • ข้อสันนิษฐานเรื่องเมืองธนบุรี

3 สืบค้นจากเอกสารประวัติศาสตร์

 • ภูมิลักษณ์ “ธนบุรี”
 • ธนบุรี หรือบางกอก
 • ธนบุรี ก่อนขุดคลองลัดบางกอก(ก่อน พ.ศ. 2077)
 • ธนบุรี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์(หลัง พ.ศ. 2077-2198)
 • ธนบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2199-2310)
 • กรุงธนบุรี สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)
 • ธนบุรี สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)

4 สำรวจหาร่องรอยบนพื้นดิน

 • หลักการสำรวจหาหลักฐานทางโบราณคดีบนพื้นดิน
 • ข้อสังเกตบางประการ
 • แม่น้ำลำคลอง เส้นทางสัญจรโบราณ
 • ร่องรอยชุมชนธนบุรีโบราณช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อน พ.ศ. 2077)
 • ร่องรอยเมืองธนบุรีโบราณ ช่วงขุดคลองลัด ถึงก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ. 2077-2198)
 • ร่องรอยเมืองธนบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2199-2310)
 • ร่องรอยกรุงธนบุรี สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)
 • ร่องรอยธนบุรี สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)

5 ขุดค้นใต้ดิน

 • กำแพงกรุงธนบุรีและคลองคูเมืองที่ปากซอยอิสรภาพ 44
 • กำแพงเมืองกรุงธนบุรีและคลองคูเมืองที่อนุสาวรีย์สหชาติ
 • ป้อมวิไชยเยนทร์ฝั่งธนบุรีที่กองทัพเรือ
 • ป้อมวิไชยเยนทร์ฝั่งพระนครที่มิวเซียมสยาม
 • ผู้คนสมัยอยุธยาตอนปลายที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย
 • คน เรือไม้ และป้อมมุมเมืองกรุงธนบุรีที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • ป้อมป้องปัจจามิตรที่สำนักงานเขตคลองสาน
 • วัดน้อยทองอยู่ วัดร้างโบราณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • ประมวลหลักฐานทางโบราณคดี

6 ธนบุรี ในบริบทโบราณคดีเมือง

 • ทะเลตม แรกกำเนิดธนบุรีบางกอก
 • ถิ่นฐานของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อน พ.ศ. 2077)
 • การกลายเป็นเมืองธนบุรีโบราณในตำบลบางกอก ช่วงหลังการขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนการตั้งป้อมเมืองบางกอก (พ.ศ. 2077-2198)
 • เมืองธนบุรีใหม่ภายใต้ฝรั่งเศสช่วงสร้างป้อมเมืองบางกอกถึงศึกพม่าเข้าเมือง(พ.ศ. 2199-2310)
 • กรุงธนบุรี ศูนย์รวมการเมืองการปกครองแห่งใหม่(พ.ศ. 2310-2325)
 • ฝั่งธนบุรี แหล่งรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม(พ.ศ. 2325-2394)

รูปอื่นๆ