ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218418
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษจริงใจ
จำนวนหน้า152 หน้า
น้ำหนัก220.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : พฤษภาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ด้วยรัฐและสัตย์จริง : ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จริยธรรมแห่งรัฐ และความซื่อสัตย์ที่ผันแปร

ผู้เขียน : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ใหม่

“ความซื่อสัตย์” ในระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์นั้นมิได้โดดเดี่ยวเหนือระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ผันแปรไปตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นคุณค่าและความหมายของ “ความซื่อสัตย์” ของประชาชนกับรัฐก็อาจไม่แนบสนิทเป็นหนึ่งเดียว

สำรวจประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดว่าด้วย “ความซื่อสัตย์” ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมไทยจากยุคจารีตสู่ยุค “คนเท่ากัน” ทำความเข้าใจมิติอันหลากหลายและพร่ามัวของ “ความซื่อสัตย์” ในฐานะระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ส่งอิทธิพลต่อทั้งรัฐและประชาชน เพื่อหาคำตอบร่วมกันว่า “ความซื่อสัตย์” อันมีความหมายขัดแย้งใน “สังคมคนดี” นี้ก่อรูปขึ้นมาอย่างไร และสังคมจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ภายใต้ “ความซื่อสัตย์” แบบที่รัฐปรารถนา


ทดลองอ่าน: https://bit.ly/43n0UdY

บทที่ 1 จริยธรรมทางสังคม: ความซื่อสัตย์/ความจงรักภักดี

บทที่ 2 “ความซื่อสัตย์” ในระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด “จงรักภักดี” ในระบบความสัมพันธ์อุปถัมภ์ : ความสืบเนื่อง/ความเปลี่ยนแปลง

บทที่ 3 “ความซื่อสัตย์” ความหมายที่ถูกลดทอน/ ทำให้มีหลายนัย ในระบอบอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดร่วมสมัย

บทสรุป : หวนคิดคำนึงถึงการประกอบสร้าง “จริยธรรมทางสังคม” ใหม่


รูปอื่นๆ